بخند


بخند عزیزم! آره باور کن باید بخندی! توی این دنیای سراسر بدقولی، از قول های کوچیک کوچیک به بچه های قد و نیم قد تا قول های بزرگ بزرگ، باید یاد بگیری که گاهی فقط به خودت بگی بخند عزیزم!

در دل نویس، دلنوشته های زیبای پرتقالی و خوش قولی را بخوانید.

لطیفه های پرتقالی: